Brand Name

วิธีการดูการวัดค่า API กับ มาตรฐานน้ำมันที่ถูกต้อง?มาตรฐานของน้ำมัน จะแบ่งออกเป็น 2 ประเภท และใช้เป็นมาตรฐานหลักๆ ซึ่งประกอบด้วย
1. API
2. SAE

API (American petroleum institute) เป็นมาตรฐานที่บอกถึงคุณภาพของน้ำมันเครื่อง โดยหลักการดูค่า API มีแนวทางดังนี้

1. API ขึ้นต้นก่อนแล้วตามด้วย ตัวอักษร 2 ประเภท
1.1 Service station classification - S เป็นเกรดของน้ำมันเบนซิน

API SA SB SC SD SE SF SG SH SI SJ SK SL SN ….

*** เปลี่ยนเฉพาะตัวอักษรด้านหลังที่ “S _” ถ้า เกรดน้ำมันตัวอักษรไล่ไกล
ไปแค่ไหน ก็จะเป็นเกรดคุณภาพที่สูงขึ้นตามที่เรียงอักษรนั้น
20.11.2017 /13:40 P.M.

1.2. Commercial service-compression ignition – C
เป็นเกรดของน้ำมันดีเซล

API CA CB CC CD CE CF-4 CG-4… CH-4 CI-4

*** ส่วนที่มีตัวเลข 4 คือ ใช้เครื่องยนต์แบบ 4จังหวะ


2. SAE จะมีตัวเลข ออกเป็น 2ชุด เช่น AW-AA
ชุดตัวเลขหน้า คือ แสดงการวัดค่ามาตรฐานโซนหนาว และวัดค่าความต้านทานการเป็นไข
ชุดตัวเลขหลัง คือ แสดงการวัดค่าความหนืด แทนค่าออกมาเป็นตัวเลข“เบอร์น้ำมันเครื่อง”

*** ถ้าตัวเลขมาก ค่าความหนืดก็มากตามขึ้นไป


เช่น 10W 30 ,20W 50 เป็นต้น
โดยเรียงใหม่: Duangkamol Klangsathorn
แหล่งข้อมูลที่มาอ้างอิง : Oilsquare
เครดิต รูปภาพ: Jim McGlone, Matthew Rosen

20.11.2017/ 13:40 P.M.

วิธีการดูการวัดค่า API กับ มาตรฐานน้ำมันที่ถูกต้อง?มาตรฐานของน้ำมัน จะแบ่งออกเป็น 2 ประเภท และใช้เป็นมาตรฐานหลักๆ ซึ่งประกอบด้วย
1. API
2. SAE

API (American petroleum institute) เป็นมาตรฐานที่บอกถึงคุณภาพของน้ำมันเครื่อง โดยหลักการดูค่า API มีแนวทางดังนี้

1. API ขึ้นต้นก่อนแล้วตามด้วย ตัวอักษร 2 ประเภท
1.1 Service station classification - S เป็นเกรดของน้ำมันเบนซิน

API SA SB SC SD SE SF SG SH SI SJ SK SL SN ….

*** เปลี่ยนเฉพาะตัวอักษรด้านหลังที่ “S _” ถ้า เกรดน้ำมันตัวอักษรไล่ไกล
ไปแค่ไหน ก็จะเป็นเกรดคุณภาพที่สูงขึ้นตามที่เรียงอักษรนั้น
20.11.2017 /13:40 P.M.

1.2. Commercial service-compression ignition – C
เป็นเกรดของน้ำมันดีเซล

API CA CB CC CD CE CF-4 CG-4… CH-4 CI-4

*** ส่วนที่มีตัวเลข 4 คือ ใช้เครื่องยนต์แบบ 4จังหวะ


2. SAE จะมีตัวเลข ออกเป็น 2ชุด เช่น AW-AA
ชุดตัวเลขหน้า คือ แสดงการวัดค่ามาตรฐานโซนหนาว และวัดค่าความต้านทานการเป็นไข
ชุดตัวเลขหลัง คือ แสดงการวัดค่าความหนืด แทนค่าออกมาเป็นตัวเลข“เบอร์น้ำมันเครื่อง”

*** ถ้าตัวเลขมาก ค่าความหนืดก็มากตามขึ้นไป


เช่น 10W 30 ,20W 50 เป็นต้น
โดยเรียงใหม่: Duangkamol Klangsathorn
แหล่งข้อมูลที่มาอ้างอิง : Oilsquare
เครดิต รูปภาพ: Jim McGlone, Matthew Rosen

20.11.2017/ 13:40 P.M.